OPŠTI USLOVI

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA CENTRA NAVAK

1. UVOD – OPŠTE ODREDBE

1.1. NAVAK – NACIONALNA VOZAČKA AKADEMIJA d.o.o., Beograd – Novi Beograd, ul. Tošin bunar br. 272b, mat. br. 20391545, PIB 105510426 u okviru svojih delatnosti pruža usluge iznajmljivanja staze i objekata u okviru Centra NAVAK za različite potrebe.

Ovim opštim uslovima, u skladu sa važećim propisima, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz obligacionog odnosa između NAVAK kao pružaoca usluge i korisnika usluga.

Izrazi u ovim opštim uslovima korišćeni su rodno i polno neutralno (podrazumevaju osobe oba pola) i generički (podrazumevaju status i sl. a ne konkretno lice, akt i sl.). Ukoliko je naveden konkretan naziv propisa ili opšteg akta, podrazumeva se da na odnos pružaoca i korisnika usluga primenjuje propis i opšti akt koji je važeći u datom trenutku.

1.2. U smislu ovih opštih usluga pravilnika niže navedeni izrazi imaju sledeća značenja:

 • „skraćenica RS“ označava Republiku Srbiju, a objašnjenje za druge skraćenice i pojmove će biti dato pri njihovoj prvoj upotrebi u tekstu;
 • „NAVAK“ je NAVAK – NACIONALNA VOZAČKA AKADEMIJA d.o.o., Beograd – Novi Beograd, ul. Tošin bunar br. 272b, mat. br. 20391545, PIB 105510426, i u smislu ovih opštih uslova predstavlja pružaoca usluge;
 • „Centar NAVAK“ je kompleks u vlasništvu NAVAK koji se nalazi u mestu Subotište, opština Pećinci, RS, a sastoji od uređene trkačko – opitne staze sa potrebnim uređajima, servisnim i stanicama za punjenje i drugom opremom, poligona za terensku vožnju i drugih objekata (sanitarni čvorovi, studio itd.), u šta spadaju i površine, objekti i oprema van ograđenog dela centra (spoljni parking i sl.) koje su u funkciji centra, a na koje se primenjuju ovi opšti uslovi;
 • „korisnik usluga“ je lice (pravno ili fizičko) koje je sa NAVAK u ugovornom odnosu i koje ima prava i obaveze u vezi s tim;
 • „učesnik događaja“ je lice (pravno ili fizičko) koje je sa korisnikom usluga u ugovornom ili drugom odnosu za čije postupke korisnik usluga odgovara prema NAVAK (zaposleni, učesnik manifestacije, takmičar, posetilac, gledalac itd.);
 • „usluga Centra NAVAK“ podrazumeva iznajmljivanje odnosno davanje u zakup staze, objekata, uređaja i opreme te angažovanje osoblja Centra NAVAK za potrebe organizovanja sportskih takmičenja i drugih manifestacija, testiranja vozila, snimanja itd;
 • „trening“ podrazumeva izvođenje nekog od oblika napredne edukacije vozača prema programima NAVAK koji za cilj ima unapređenje vozačkih stavova i veština polaznika treninga;
 • „polaznik treninga“ je fizičko lice koje pohađa trening i koje potpisuje izjavu o odricanju od odgovornosti NAVAK i u kojoj se definišu njegova prava i obaveze u odnosu na NAVAK tokom pohađanja treninga;
 • „trener“ je lice koje izvodi obuku u okviru usluge treninga;
 • „propis” podrazumeva svaku vrstu opšteg akta, odnosno akta opšte pravne snage, kako zakone, tako i podzakonske akte (uredbe, pravilnici, odluke…)., te potvrđene međunarodne ugovore i konvencije koji se primenju na teritoriji RS. Ukoliko je naveden konkretan naziv propisa, podrazumeva se da se na odnose NAVAK i korisnika usluga primenjuje propis koji je važeći u datom trenutku;
 • „opšti akt“ je svaki drugi opšti akt NAVAK (pravilnik, odluka, naredba, cenovnik usluga i sl.) kojim se propisuju prava i obaveze između NAVAK i korisnika usluga. Ukoliko je naveden konkretan naziv opšteg akta, podrazumeva se da se na odnose NAVAK i korisnika usluga primenjuje opšti akt važeći koji je važeći u datom trenutku.

Kao posebna ili dodatna usluga Centra NAVAK, pri organizovanju događaja, moguć je angažman trenera i pomoćnog osoblja NAVAK u realizaciji aktivnosti korisnika usluga.

Ako je trening u organizaciji NAVAK i podrazumeva direktno pružanje usluga polazniku, polaznik trenitnga ima prava i obaveze korisnika usluga. Ako je trening u organizaciji drugog korisnika usluga i podrazumeva pružanje usluga polazniku od strane tog drugog korisnika, polaznik trenitnga ima prava i obaveze učesnika događaja.

2. OPŠTI USLOVI PRUŽANJA USLUGE

2.1. Ovi opšti uslovi pružanja usluge, regulišu opšta pravila i uslove pod kojima NAVAK pruža svoju uslugu, kao i prava i obaveze strana u ugovornom odnosu u vezi te usluge. U poslovnom odnosu između NAVAK i korisnika usluga, primenjuju se ovi opšti uslovi. NAVAK ne preuzima obaveze i odgovornosti koje nisu regulisane ovim opštim uslovima, osim ukoliko nešto drugačije nije izričito ugovoreno u pisanom obliku.

2.2. Ovi opšti uslovi se primenjuju na sve upite, ponude i prihvate ponuda, kao i na sve pojedinačno zaključene ugovore o pružanju usluga Centra NAVAK.

3. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA USLUGA

3.1. Korisnik usluga je odgovoran za poštovanje pravila korišćenja i kućnog reda Centra NAVAK. Korisnik usluga odgovara i za ispravnost vozila koja koristi i kojima u okviru određenog događaja dozvoljava pristup Centru NAVAK, kao i za ponašanje učesnika događaja, odnosno trećih lica kojima kao organizator određenog događaja dozvoli pristup Centru NAVAK.

3.2. Podrazumevano je da korisnik usluga u trenutku početka pružanja usluga u ispravnom stanju prima sve objekte, uređaje, tehničke aparate, opremu i druge stvari koje se nalaze u okviru Centra NAVAK. Ukoliko primeti neku neispravnost, dužan je da odmah to prigovori NAVAK, što se zapisnički konstatuje. Korisnik usluga nema pravo da naknadno prigovara u vezi navedenog.

3.3. Korisnik usluga nema pravo da bez izričite saglasnosti NAVAK vrši prepravke niti da postavlja objekte, uređaje i opremu u okviru Centra NAVAK.

Izuzev ako je posebno ugovoreno, korisnik usluga nema pravo da izdaje u podzakup prostor i objekte Centra NAVAK u iznajmljenim terminima, niti da trećim licima dozvoli postavljanje objekata, uređaja i opreme (što se posebno odnosi na reklamna sredstva), kao ni da dozvoli trećim licima pristup i korišćenje Centra NAVAK, osim licima koja su uključena u određeni događaj kao učesnici istog.

3.4. Korisnik usluga može da koristi objekte, uređaje i opremu u okviru Centra NAVAK samo u okviru perioda ugovorenog za trajanje usluge, i dužan je da napusti Centar NAVAK u predviđenom roku.
Ukoliko korisnik usluga ne napusti Centar NAVAK u predviđenom roku, dužan je da plati iznos cene časa korišćenja usluga za svaki započeti čas. Cena korišćenja usluga u dodatnom periodu je cena časa za ranije ugovorenu uslugu uvećana za 15%.

U slučaju da je korisnik usluga organizator aktivnosti u Centru NAVAK, isti odgovara za radnje učesnika događaja, u kom smislu se nenapuštanje Centra NAVAK u predviđenom roku ili nastavak korišćenja objekata, uređaja i opreme Centra NAVAK od strane učesnika događaja nakon isteka predviđenog termina korišćenja usluge smatra se nastavkom korišćenja usluge od strane korisnika usluga kada isti plaća naknadu predviđenu stavom 2. ove tačke.

3.5. Korisnik usluga se obavezuje da sve objekte, uređaje i opremu Centra NAVAK koji mu se u okviru pružanja usluge stavljaju na korišćenje, koristi uredno, savesno, shodno njihovoj nameni i svrsi, i sa pažnjom dobrog domaćina odnosno privrednika, i da ih nakon prestanka korišćenja usluge u primljenom stanju vrati NAVAK. Obaveza vraćanja u prvobitno stanje posebno se odnosi na popravke oštećenog, uklanjanje smeća i čišćenje staze od onoga što korisnik ili učesnici događa na nju nanesu ili ostane iza njihovih vozila (blato, pesak, gorivo, ulje, maziva i sl.). Ukoliko ne odgovori ovim obavezama korisnik usluga dužan je da plati naknadu troškova za dovođenje objekata, uređaja i opreme Centra NAVAK u prvobitno stanje.

3.6. Sve kvarove i oštećenja na nepokretnostima i pokretnim stvarima (na objektima, uređajima i opremi) Centra NAVAK koja nastanu usled redovne i primerene upotrebe u toku korišćenja usluge (redovno habanje) ili su posledica starenja stvari, snosi NAVAK.

3.7. Ukoliko tokom korišćenja usluge, radnjama korisnika usluga odnosno učesnika događaja, dođe do kvara ili oštećenja na objektima, uređajima i opremi Centra NAVAK, korisnik usluga je dužan da NAVAK naknadi štetu, odnosno da plati opravku ili da nadoknadi smanjenu vrednost uništenog. Korisnik usluga je naročito odgovoran ako do kvara ili oštećenja dođe usled namere ili nepoštovanjem pravila korišćenja usluga Centra NAVAK.

Korisnik usluga može obavezu naknade štete izvršiti na bilo koji način, dakle može da plati troškove izvođača radova koga nađe NAVAK, da oštećeno opravi o svom trošku odnosno da sam nađe izvođača i direktno plati opravku izvođaču, ili da štetu pokrije preko osiguravača sa kojim on ili učesnici događaja, imaju zaključen ugovor o osiguranju. Rok za navedenu naknadu štete na bilo koji način ni u kom slučaju ne može biti duži od 15 kalendarskih dana od dana nastanka štete,

3.8. Korisnik usluga je dužan da poštuje tajnost uslova svakog pojedinačnog posla sa NAVAK kao i podataka o njima, u skladu sa relevantnim propisima. Korisnik usluga ne sme saopštavati trećim licima niti činiti dostupnim javnosti informacije koje sazna u vezi NAVAK, a pogotovo one koje predstavljaju poslovnu tajnu.

Korisnik usluga ne sme preduzimati, podsticati niti dopuštati učesnicima događaja radnje kojma može da naruši ugled i nanese štetu NAVAK. Pod ponašanjima kojim se može narušiti ugled NAVAK naročito se podrazumeva korišćenje Centra NAVAK u neprimerene svrhe (npr. za snimanje neprimerenih sadržaja, organizovanje skupova u cilju promocije propisima zabranjenih i drugih ponašanja kojim se vređa moral i krši javni red i mir, organizovanje manifestacija i takmičenja koji su propisima zabranjeni, ilegalnih borbi u svrhu klađenja i sl.).

Za javno objavljivanje foto i video sadržaja snimljenih u Centru NAVAK, u svim situacijama kada se na snimljenom materijalu može identifkovati da je reč o Centru NAVAK, potrebno je pisano odobrenje NAVAK.

U slučaju kršenja neke od obaveza iz ove tačke, NAVAK ima pravo da od korisnika usluga potražuje naknadu pretrpljene štete.

4. PRAVA I OBAVEZE NAVAK

4.1. NAVAK garantuje da na svim objektima i uređajima koje stavlja na raspoplaganje korisnicima usluga ima puno pravo svojine ili drugo slično pravo, odnosno da ih slobodno može staviti na korišćenje korisnicima usluga.

NAVAK garantuje da su svi objekti i uređaji koje stavlja na raspolaganje korisnicima usluga tehnički ispravni, da ispunjavaju uslove u pogledu bezbednosti i zaštite lica, odnosno da su u potpunosti primereni svrsi za koju ih korisnik usluga uzima na korišćenje.

4.2. NAVAK će poštovati tajnost uslova svakog pojedinačnog posla sa korisnicima usluga kao i podataka o njima, u skladu sa relevantnim propisima. NAVAK ne sme saopštavati trećim licima niti činiti dostupnim javnosti informacije koje sazna u vezi korisnika usluga, a pogotovo one koje predstavljaju poslovnu tajnu.
NAVAK neće preduzimati, podsticati niti dopuštati radnje kojma može da naruši ugled i nanese štetu korisniku usluga i učesnicima događaja.

U slučaju kršenja obaveza iz ove tačke, NAVAK ima pravo da potražuje naknadu štete od korisnika usluga.
U suprotnom, korisnik usluga ima pravo da potražuje naknadu štete od NAVAK.

4.3. NAVAK garantuje korisniku usluga da će u potpunosti izvršiti ugovorenu uslugu, u ugovoreno vreme i na ugovoreni način.

NAVAK ne odgovara korisniku usluga ni na koji način za neispunjene ili neuredno ispunjenje svojih obaveza u slučaju kada je do istih došlo usled neurednog ispunjenja obaveza korisnika usluga ili usled dejstva više sile. Pod višom silom podrazumeva se naročito: zemljotres, poplava, požar, vremenske nepogode, kvarovi na električnim instalacijama i mreži, obustave u isporuci električne energije – restrikcija struje, oštećenje ili uništavanje objekata i uređaja Centra NAVAK usled saobraćajnih udesa i/ili štetnih radnji nepoznatih počinilaca, rat, ulični nemiri, štrajk, demonstracije, akti vlasti i donošenje propisa koji sprečava izvršenje obaveza ugovornih strana i svi drugi događaji čije se dejstvo nije moglo predvideti, izbeći ili otkloniti.

NAVAK se oslobađa od odgovornosti za eventualno neuredno izvršenje ugovorenih obaveza u slučaju da iz razloga bezbednosti na radu, predvođenih u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, ili zbog propisa u vezi zaštite od požara, zaštite javnog zdravlja i sl., nije moguće izvršiti obavezu iz ugovora.

U slučaju neurednog i nepotunog izvršenja svojih obaveza, kao i neopravdanog otkazivanja izvršenja usluge NAVAK je u obavezi da korisniku naknadi štetu koji isti trpi, a koju korisnik usluga mora dokazati.

4.4. NAVAK ne odgovara prema trećim licima za ono što se korisnik usluga kao organizator nekog događaja obavezao prema njima odnosno pruža kao uslugu.

4.5. U slučaju da NAVAK iz bilo kog razloga proceni da korisnik usluga neće ispuniti neku od svojih ugovornih obaveza iz tač. 3.5. i 3.7. ovih opštih uslova, NAVAK ima diskreciono pravo da od korisnika usluga zahteva uplatu depozita u iznosu koji proceni, ili da zahteva od korisnik usluga da pribavi neko od sredstava obezbeđenja (bankarska garancija, registrovana blanko solo menica sa uredno popunjenim meničnim ovlašćenjem i sl.).

Ako korisnik usluga ne izvrši svoje obaveze iz tač. 3.5. i 3.7. ovih opštih uslova, odnosno ako ne plati sve račune i troškove u vezi s tim, NAVAK je ovlašćen da te troškove može naplatiti iz uplaćenog depozita. Neiskorišćena sredstva uplaćena po osnovu depozita vraćaju se korisniku usluga odmah po konačnom obračunu i sravnjenju dugovanja.

5. PONUDA, PRIHVAT PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA O PRUŽANJU USLUGE

5.1. Ponuda i prihvat ponude imaju pravnu snagu zaključenog ugovora (tzv. formularni ugovor u smislu propisa o obligacionim odnosima), na koji se primenjuju ovi opšti uslovi. Zaključenje pojedinačnog pisanog ugovora između NAVAK i korisnika usluga nije neophodno, niti nepostojanje takvog ugovora utiče na punovažnost nastanka pravnog posla između NAVAK i korisnika usluge.

Cene usluga okvirno su određene cenovnikom usluga Centra NAVAK, koji korisnik usluga može se u svako doba dobiti na upit. Cene iskazane u cenovniku predstavljaju osnov, a korekcije cena su moguće u odnosu na konkretne zahteve za uslugom (umanjenja za više termina i dugoročnije korišćenje usluge, povećanja za posebne i specifične usluge).

5.2. Upit korisnika usluga, ponuda NAVAK i prihvat ponude od strane korisnika usluga moraju biti u pisanom obliku i uredno dostavljeni. Uredna dostava pisanog dopisa podrazumeva dostavljanje putem elektronske pošte (e-mail), preko pružalaca poštanskih odnosno kurirskih usluga i lično dostavljanje na adresu.

Korisnik usluga zahteva ponudu za usluge Centra NAVAK urednim i blagovremenim upitom. Upit je uredan ako je navedeno ime odnosno naziv i drugi bitni identifikacioni podaci korisnika usluga (adresa i mat. broj, a za pravna lica i PIB i ime ovlašćenog lica), opis svrhe za koju se traži korišćenje usluge Centra NAVAK, objekti i oprema Centra NAVAK koji se žele koristiti, kao i željeni period korišćenja usluge. Upit je blagovremen ako je učinjen bar 15 dana ranije pre termina koji se želi koristiti.

Neuredan i neblagovremen upit ne obavezuje NAVAK, s tim da NAVAK može dati ponudu i po osnovu neblagovremenog upita, ukoliko postoje tehničke mogućnosti da se izvrši pružanje usluge u željenom terminu.

Bez obzira da li je upit uredan ili ne, NAVAK zadržava pravo da ne uputi ponudu korisniku usluga, pogotovo ako isti nije izmirio svoje prethodne obaveze prema NAVAK, i/ili koji se nalazi u javno dostupnim evidencijama upisan u smislu negativne reference (prezadužen, poslovni račun u blokadi itd.). Ponudom i prihvatom ponude precizira se vrsta usluge, tačan datum, vreme početka, odnosno period korišćenja usluge, osim ako zbog objektivnih okolnosti (npr. zbog čekanja dozvole nadležnih organa itd.) nešto od navedenog nije moguće odrediti u trenutku davanja i prihvata ponude (npr. tačan datum i stanica), u kom slučaju će to biti učinjeno naknadno.

5.3. NAVAK će po urednom upitu korisniku usluga uputiti ponudu u pisanoj formi (e-mail, ličnim dostavljanjem, preko pošte i sl.). Ova ponuda za NAVAK je obavezujuća u periodu označenom u opciji ponude.

Predračun ili račun koji sadrži sve elemente ponude i koji NAVAK dostavi korisniku usluga unapred, pre termina pružanja usluge, ima pravno dejstvo ponude.

5.4. Pisani prihvat ponude od strane korisnika usluga učinjen u roku ostavljenom u ponudi (opcija ponude) ima pravnu snagu prihvata ponude i obavezujući je za korisnika usluga počev od momenta kada NAVAK primi prihvat ponude.

NAVAK nije u obavezi da primi prihvat ponude korisniku usluga prispeo posle isteka roka ostavljenog u ponudi odnosno po isteku opcije ponude.

Prihvatom ponude, koji NAVAK primi u opciji ponude, između NAVAK i korisnika usluga smatra se da je zaključen ugovor u skladu sa ovim opštim uslovima i sa bitnim elementima iz ponude.

Osim izričito pismenim putem, ponuda od strane korisnika usluga može biti prihvaćena i konkludentnom radnjom:

 • ukoliko se korisnik usluga pojavi u Centru NAVAK u terminu zakazanom za pružanje usluge, u potpunosti ili delimično iskoristi uslugu ili otpočne korišćenje iste;
 • ukoliko korisnik usluga izvrši uplatu avansa prema ponudi i na način predviđen ovim opštim uslovima;
 • ukoliko korisnik usluga prihvati ispostavljeni predračun ili račun u smislu ponude i ne prigovori na iste u označenom roku.

Pre prihvatanja ponude odnosno zaključenja ugovora, korisnik usluga je dužan da se upozna sa mogućnostima pružanja usluge, odnosno sa tehničkim karakteristikama, infrastrukturom i kapacitetima Centra NAVAK (prostornim kapacitetima, karakteristikama staze i uređaja – npr. stanica za punjenje i sl.). Nakon prihvata ponude korisnik usluga ne može se pozivati da nije bio upoznat sa navedenim.

5.5. Sa korisnicima usluga koji koriste usluge Centra NAVAK na duži vremenski period, za više termina i sl., ili imaju posebne zahteve, gde usluga Centra NAVAK podrazumeva i dodatne i posebne usluge, gde postoji potreba za posebnim nivoom tajnosti i sl., zaključuju se posebni ugovori kojima se dodatno uređuju prava i obaveze ugovornih strana.

5.6. Ukoliko je između NAVAK i korisnika usluga zaključen poseban ugovor, isti po pravilu obuhvata sve prethodne dogovore između ugovornih strana sadržanih u ponudi i prihvatu ponude. U slučaju različitog dogovora strana sadržanog u zaključenom pisanom ugovoru u odnosu na dogovor sadržan u ponudi i prihvatu ponude, važi dogovor sadržan u zaključenom posebnom pisanom ugovoru.

U slučaju neslaganja pojedine odredbe ovih opštih uslova i pojedinih odredbi ponuda, prihvata ponuda i ugovora, važi uvek ono što je napisano u ugovoru, a ako isti ne postoji, važi ono što je predviđeno opštim uslovima. U slučaju neslaganja ponude i prihvata ponude, odnosno ako je bilo više ponuda, važi ono poslednje dogovoreno u skladu sa ovim opštim uslovima.

6. OTKAZIVANJE ILI POMERANJE PERIODA KORIŠĆENJA USLUGE

6.1. U slučaju da korisnik usluga otkaže ili pomeri period korišćenja usluga Centra NAVAK nakon prihvata ponude, koju NAVAK primi u opciji ponude, nakon čega između korisnika usluga i NAVAK nastane ugovor o pružanju usluge, važi sledeće:

 • ako je otkazivanje ili pomeranje rezervisanog perioda korišćenja usluge učinjeno najmanje 31 dan pre ugovorenog početka pružanja usluge, korisnik usluga ne snosi nikakve posledice, na ime obeštećenja NAVAK;
 • u slučaju da korisnik usluga otkaže ili pomeri ugovoreni period korišćenja usluge 30-16 dana pre ugovorenog početka korišćenja usluge, dužan je da NAVAK plati iznos od 50% od neto vrednosti zakupa kao unapred utvrđen iznos štete koju NAVAK time trpi, a koju je korisnik usluga dužan da naknadi;
 • u slučaju da korisnik usluga otkaže ili pomeri ugovoreni period korišćenja usluge 15-8 dana pre ugovorenog početka korišćenja usluge, korisnik usluga je dužan da NAVAK plati iznos od 75% od neto vrednosti zakupa kao unapred utvrđen iznos štete koju NAVAK time trpi, a koju je korisnik usluga dužan da naknadi;
 • u slučaju da korisnik usluga otkaže ili pomeri ugovoreni period korišćenja usluge 7 dana ili kraće pre ugovorenog početka korišćenja usluge, dužan je da NAVAK plati iznos od 100% od neto vrednosti zakupa kao unapred utvrđen iznos štete koju NAVAK time trpi, a koju je korisnik usluga dužan da naknadi.

6.2. Kao dan otkazivanja ili pomeranja perioda ugovorene usluge smatra se onaj dan kada NAVAK od korisnika usluga primi u pisanoj formi otkaz/zahtev za pomeranje termina rezervisanog za pružanje usluge.

6.3. Korisnik usluga ne može isticati da nije bio upoznat sa posledicama otkazivanja i pomeranja ugovorenih perioda zakupa iz ovih opštih uslova.

7. NAKNADE I PLAĆANJA

7.1. Ukoliko nije ništa posebno ugovreno korisnik usluga plaća NAVAK naknadu za izvršenu uslugu prema ispostavljenom predračunu ili računu i uslovima ugovorenim u ponudi. Način plaćanja je uvek bezgotovinski u korist tekućeg računa NAVAK kod poslovne banke a koji je naveden u ponudi, odnosno predračunu ili računu. Sve naknade iskazuju se uvećane za iznos PDV-a.

7.2. U slučaju da NAVAK iz bilo kog razloga proceni da korisnik usluga neće ispuniti svoju ugovornu obavezu plaćanja u roku, NAVAK ima diskreciono pravo da sa korisnikom usluga ugovori avansno plaćanje naknade na osnovu izdatog predračuna u iznosu koji proceni (i do 100%), ili da ugovori plaćanje sa obavezom da korisnik usluga pribavi neko od sredstava obezbeđenja (bankarska garancija, registrovana blanko solo menica sa uredno popunjenim meničnim ovlašćenjem i sl.).

U ovakvim slučajevima, NAVAK može odbiti pružanje usluge ako naknada nije plaćena avansno ili ako korisnik usluga ne pribavi ugovoreno sredstvo obezbeđenja.

7.3. Osim ako nije nešto drugo ugovoreno, u slučaju da korisnik usluga zakasni sa plaćanjem tj. padne u docnju, bilo po osnovu računa ili predračuna za avansno plaćanje, odnosno u svakom slučaju kada korisnik usluga ne ispuni obavezu plaćanja u predviđenom roku, NAVAK obračunava zakonsku zateznu kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, koju je korisnik usluga dužan je da plati.

8. REKLAMACIJE

8.1. Sve reklamacije korisnika usluga moraju biti učinjene u pisanoj formi i to u najkraćem primerenom roku, zavisno od vrste reklamacija i lica koje reklamaciju izjavljuje, a ni u kom slučaju ne kasnije od 7 kalendarskih dana nakon dana izuvršenja usluge. Na postupak reklamacije fizičkih lica kao korisnika usluga primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

NAVAK se obavezuje da sve blagovremene reklamacije odmah i bez odlaganja ispita i reši u skladu sa propisima. Neblagovremene reklamacije se neće uzimati u obzir od strane NAVAK.

8.2. Reklamacije računa moraju biti učinjene najkasnije u roku od 3 dana od izdavanja računa.

9. TRAJANJE I RASKID UGOVORA

9.1. Osim ako nešto drugo nije ugovoreno sa korisnicima usluga, ugovori o korišćenju usluga Centra NAVAK zaključeni prema ovi opštim uslovima (bilo u slučaju pisanog ugovora bilo da se smatra da je ugovor zaključen prihvatom ponude bez posebnog pisanog ugovora), zaključuju se na određeno vreme i prestaju potpunim ispunjenjem ugovornih obaveza obe ugovorne strane.

9.2. Sporazumni raskid ugovora o korišćenju usluga Centra NAVAK dozvoljen je u svako doba, ukoliko su obe strane tome saglasne.
Jednostrani raskid ugovora o korišćenju usluga Centra NAVAK nije dopušten osim u slučajevima iz tačke 9.3. ovih opštih uslova.

9.3. Bez štete i prava na pravni lek koje jedna strana može imati protiv druge zbog kršenja ili neizvršavanja ugovora, ugovorna strana može raskinuti ugovor o korišćenju usluga Centra NAVAK pismenim obaveštenjem drugoj strani i to bez nadoknade u slučaju:

 • da druga strana krši ugovor i da u roku od 10 dana od dana prijema pisanog obaveštenja o kršenju ugovora kršenje ugovora ne prestane;
 • da je donet ili proglašen bilo kakav propis koji sprečava izvršenje obaveza ugovornih strana.

9.4. Ukoliko se ugovor raskida usled razloga navedenih u alineji a) tačke 9.3. ovih opštih uslova smatra se da je ugovor raskinut istekom 10-tog dana od dana kada je korisnik usluga primio pisano obaveštenje o kršenju ugovorne obaveze a kršenje ugovora nije prestalo, osim ukoliko nije drugačije navedeno u obaveštenju.

Ukoliko se ugovor raskida usled razloga navedenih u u alineji b) tačke 9.3. ovih opštih uslova smatra se da je ugovor raskinut danom početka primene propisa koji sprečava izvršenje obaveza ugovornih strana.

9.5. U slučaju raskida ugovora, pod uslovom da je korisnik usluga izmirio sva dospela plaćanja iz ugovora pre datuma njegovog prestanka, NAVAK će vratiti korisniku usluga srazmeran deo unapred plaćenog, a neiskorišćenog perioda korišćenja usluga.

9.6. Ugovorna strana koja skrivi raskid ugovora, dužna je da drugoj strani nadoknadi prouzrokovanu štetu. koja oštećena strana mora i dokazati.

10. DELJIVOST UGOVORA I OPŠTIH USLOVA

10.1. Nevažnost ili ništavost pojedinih odredbi ugovora zaključenog sa korisnikom usluga neće uticati na punovažnost ostalih odredbi ugovora odnosno ugovora u celini ukoliko isti može opstati bez takvih odredbi i ukoliko one nisu predstavljale odlučujuću pobudu ili jedini cilj za njegovo zaključenje.

10.2. Nevažnost ili ništavost pojedinih odredbi ovih opštih uslova neće uticati na punovažnost ostalih odredbi, odnosno opštih uslova u celini, koje u preostalom delu ostaju na snazi i primenjuju se u poslovanju NAVAK.

11. MERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

11.1. Na sve ono što nije regulisano ponudom i prihvatom ponude i ovim opštim uslovima poslovanja NAVAK, primenjuje se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i odgovarajuće odredbe drugih propisa koji se primenjuju na teritoriji RS.

10.2. U slučaju spora koji ugovorne strane ne mogu rešiti mirnim putem, nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Ovi opšti uslovi usvojeni su Odlukom direktora NAVAK od 2. februara 2022. godine koja je zavedena pod brojem 16/22, a primenjuju se od 15. februara 2022.godine.

12.2. Nakon stupanja na snagu ovih opštih uslova biće izvršena revizija ugovora o pružanju usluga Centra NAVAK koji nisu ispunjeni u potpunosti odnosno koji su zaključeni na period koji nije istekao, odnosno izmena odredaba tih ugovora koje su u suprotnosti sa ovim opštim uslovima.

12.3. Ovi opšti uslovi objavljuju se na Internet strani NAVAK na adresi: https://navak.rs i dostupni su svim postojećim i budućim korisnicima usluga Centra NAVAK.